CONDUCERE ȘI ORGANIZARE

https://rescue-tm.org/wp-content/uploads/2021/06/M11-e1624119376136.jpg

Eugen Szenași

Presedinte & CEO

FCI International Judge for Sandard, IGP - IRO

Maestru al Dresajului Canin

Specializări:
Expert în Urmarire, Cautare și Salvare Persoane
Tehnician Modificare Comportament Canin
Dresaj câini pază și apărare
Dresaj câini căutare și salvare victime
Dresaj câini căutare și detectare de cadavre și resturi umane
Dresaj câini căutare și detectare persoane ascunse, sechestrate, inmigranți iregulari
Dresaj câini căutare și detectare narcotice și materiale explozive
Terapie Asistată cu Animale
eugen.szenasi@rescue-tm.org
+40 773 782 467
+40 773 782 467
Președintele este Organul de reprezentare al ASV RESCUE – TM, își desfășoară activitatea conform Statutului și a Regulamentului Intern. Președintele este ales de AGA și reprezintă asociația în relația cu terții, coordonează activitatea Consiliului Director și veghează la îndeplinirea scopului și obiectivelor ASV RESCUE – TM.

ec. Florian Giurgeca

Vicepreședinte

Expert Judiciar Chinolog

Instructor Canin Profesionist - Acreditat ANC
Specializări: ANACP - Spania
Modificare comportament canin
Dresaj câini pază și apărare
Dresaj câini căutare și salvare persoane
Dresaj câini căutare și detectare narcotice și materiale explozive
Monitor Terapie asistată cu animale
Formator de Formatori
Profesor acreditat al Asociației Naționale a Instructorilor Canini Profesioniști - Spania
florian.giurgeca@rescue-tm.org
+40 744 536 250
+40 744 536 250
https://rescue-tm.org/wp-content/uploads/2023/07/Florian.jpg
Vicepreședintele are următoarele atribuții:
 • Sprijină și colaborează cu Președintele în îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor statutare, supraveghează relațiile cu organismele guvernamentale și organizațiile neguvernamentale, dar și pe cele cu sponsorii sau alți parteneri;
 • Preia din atribuțiile Președintelui când acesta nu este disponibil, sau când este delegat să o facă, reprezentând ASV RESCUE – TM în lipsa Președintelui, coordonează activitatea secretariatului ASV RESCUE – TM și răspunde la adresele/notele ce i-au fost repartizate de Președintele ASV RESCUE – TM;
 • Participă, împreună cu contabilul ASV RESCUE – TM şi membrul responsabil cu problemele administrative la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe care îl prezintă CD spre avizare pentru a fi prezentat AGA şi prezintă spre aprobare acesteia proiectul sus menționat;
 • Propune spre aprobare CD programul manifestărilor, acțiunilor, activităților, cursurilor, examenelor si competițiilor pentru anul următor;
 • Îndeplinește oricare alte sarcini, în limita competențelor, stabilite de AGA, CD si Președinte;
https://rescue-tm.org/wp-content/uploads/2021/06/qr-code-e1624127721154.png

d.m.v. Elena Hrițcu

Secretar

elena.hritcu@rescue-tm.org
+40
+40
Secretarul are următoarele atribuții:
 • preia toată corespondența ASV RESCUE – TM;
 • înregistrează toată corespondența preluată într-un registru special de corespondență;
 • predă, cât mai urgent de la primire (în maximum cinci zile), Președintelui sau înlocuitorului acestuia corespondența primită;
 • la solicitarea oricărui membru al CD dactilografiază acte oficiale în numele ASV RESCUE – TM, în termenul stabilit de solicitant, fără însă a redacta răspunsuri;
 • toate documentele emise de ASV RESCUE – TM vor fi dactilografiate în două exemplare (unul se expediază şi unul se păstrează la arhiva ASV RESCUE – TM) pe coli cu antet, înregistrate cu număr de ieșire şi dată, documentele vor fi semnate de Președinte şi de persoana care a redactat documentul (dacă documentul a fost redactat de Președinte, va fi semnat numai de acesta);
 • se ocupă de expedierea, în maxim 5 zile, tuturor documentelor emise de ASV RESCUE – TM, când este posibil in format electronic(e-mail)
 • gestionează şi răspunde de arhiva ASV RESCUE – TM împreună cu comisia administrativă;
 • înregistrează, în registru şi în format electronic, membrii noi şi urmărește plata cotizației membrilor vechi. Înregistrarea membrilor noi în registru se face în termen de 24 de ore de la aprobarea primirii ca membru de către CD;
 • înregistrarea în registru a achitării cotizației de membru, a membrilor vechi, se face în momentul achitării cotizației;
 • înregistrările în format electronic se fac în termen de 10 zile de la înregistrarea în registru;
 • preia cererile de înscriere a membrilor noi şi este direct răspunzător de corectitudinea completării acestora, întocmește/comanda şi eliberează Legitimația ASV RESCUE – TM;
 • participă la ședințele CD, ocazie cu care întocmește și procesul verbal al ședinței, este direct răspunzător de corectitudinea întocmirii procesului verbal și este obligat la sfârșitul ședinței să prezinte spre semnare procesul verbal întocmit;
 • participă la AGA, îndeplinind rolul secretarului AGA;
 • oferă relații terților, în limita competenței şi a sarcinilor trasate de CD și îndeplinește alte sarcini, în limita competențelor, stabilite de CD şi AGA;

MEMBRII ȘI COLABORATORI

Membrii ASV RESCUE – TM pot avea calitatea de:

Membri Fondatori :

Persoanele fizice care au aderat la Statut, la data înființării ASV RESCUE – TM și care de drept se înscriu în categoria membrilor cotizanți cu drept de vot în AGA, beneficiind de toate drepturile și obligațiile ce le conferă Statutul și Regulamentul Intern.

Membri Asociați:

Persoane fizice sau/si juridice cu domiciliul în România sau străinătate care au aderat la Statut și Regulamentul Intern după momentul înființării ASV RESCUE – TM și care de drept se înscriu si sunt acceptati în categoria membrilor cotizanți cu drept de vot în AGA, beneficiind de drepturile și obligațiile ce le conferă Statutul și Regulamentul Intern.

Membri de Onoare:

Persoane fizice sau/și juridice cu domiciliul în România sau străinătate cu realizări deosebite care, pot fi personalități marcante ale vieții științifice, sportive sau culturale, cadre didactice universitare, specialiști cu valoare profesională recunoscută, persoane care au adus o contribuție importantă din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la dezvoltarea și desfășurarea activității ASV RESCUE – TM sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale ASV RESCUE – TM și care, prin activitatea lor, sprijina in realizarea scopului si obiectivelor acesteia. Membrii de Onoare beneficiază de drepturile și obligațiile Membrilor Asociați, au dreptul de a participa la ședințele AGA, pot face propuneri și sugestii ce pot fi menționate în raportul de ședința, însă nu au drept de vot.

Membri Simpatizanți:

Membrii Simpatizanți sunt persoanele fizice sau/si juridice, cu domiciliul în România sau străinătate, care prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputației ASV RESCUE – TM şi care acceptă drepturile şi obligațiile din Statut si din Regulamentul Intern, sunt admiși fără drept de vot de către CD, în urma completării unei cereri de adeziune și a achitării cotei de sprijin anual. Numărul de Membrii Simpatizanți este nelimitat.

Colaboratori Voluntari:

Colaboratorii Voluntari sunt persoanele fizice sau/și juridice, cu domiciliul în România sau străinătate, în vârstă minima de 18 ani, indiferent de religie, gen, apartenenţă politică, culoare, iubitor de animale și în special de prietenii noștri canini, să arate intotdeauna o atitudine pozitiva și multa energie, să fie dispus/ă pentru efort fizic și psihic prelungit și  la deplasări de durata, în vederea participării voluntare la diverse evenimente naționale sau internaționale care acceptă in totalitate drepturile şi obligațiile din Statut și din Regulamentul Intern, sunt admiși fără drept de vot de către CD, în urma completării unei cereri de adeziune cu specificarea domeniului in care dorește să activeze. Numărul de Colaboratori Voluntari este nelimitat.